0 komentárov

Pestún, Oliver, MVDr.

17. 04. 2008

1.Ďalšia moja interpelácia sa týka vybavovania interpelácií MsÚ, zasielané vyjadrenia sú nedostatočné: ako, kto – konkrétna osoba a do kedy sa daný nedostatok odstráni. Pr.: 2 ........... Preto dávam návrh na uznesenie : Vyjadrenia na interpelácie budú obsahovať nasledovné údaje:
- kto vybavuje interpeláciu
- kto požiadavku bude realizovať – firma, konkrétna osoba
- akým spôsobom – konkrétne, harmonogram prác, termíny, zodpovedná osoba
- termín dokedy bude požiadavka splnená

Ak sa uvedená požiadavka nesplní v uvedenom termíne, osoba, ktorá vybavuje interpeláciu je povinná informovať toho, kto vzniesol interpeláciu a to v rozsahu:
- dôvod nesplnenia požiadavky
- stanoviť nový termín splnenia požiadavky

Dôvod, prečo chcem, aby vyjadrovania k interpeláciám riešili týmto spôsobom, je neustále opakujúce sa tie isté interpelácie: Takže z mojich interpelácií opakujem:
do 04/2008 sa mali uskutočniť úpravy zelených pásov na ulici Osloboditeľov, mala to zabezpečiť firma Staveko, ktorá ich znečistila, do dnešného dňa sa tak nestalo
po dokončení ulice Osloboditeľov sa malo osadiť dopravné značenie: zákaz vjazdu nákladným automobilom, vybudovanie spomaľovacích prahov, do dnešného dňa sa tak nestalo
v mesiaci marec 2008 malo byť vybudované detské ihrisko v Šulekove, nie je


Úsek prednostky MsÚ

Odpo
veď

K problematike interpelácií uvádzam, že poslanec MsZ má právo interpelovať primátora a členov MsR vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce. Právo interpelovať znamená dopytovať sa na závažné otázky rozvoja mesta. V tejto súvislosti je potrebné rozlišovať, čo je interpelácia a čo je poukázanie na nedostatky, ktoré je potrebné riešiť. Mandát poslanca MsZ oprávňuje požadovať odpovede na konkrétne otázky od pracovníkov MsÚ, resp. mestských organizácií, v kompetencii ktorých je riešenie danej problematiky. Vami navrhovaný spôsob vybavovania interpelácií nebol MsZ schválený, nič však nebráni iniciatíve poslanca MsZ požadovať od pracovníkov MsÚ informácie tak, ako ste ich navrhovali na rokovaní MsZ, t. j. kto zodpovedá za riešenie problému, termíny a harmonogram prác, dôvody nesplnenia úloh, resp. časový nesúlad s harmonogramom prác. Vami navrhovaný spôsob riešenia, t. j. písomné informovanie o plnení úloh pracovníkov mesta o riešení bežných prevádzkových záležitostí (najmä v oblasti opráv a údržby), by bolo administratívne náročné a viedlo by ku skutočnosti, že pracovníci mesta by značnú časť svojej pracovnej doby nemohli venovať zabezpečovaniu prác, koordinácii činností s mestskými organizáciami, objednávaniu a kontrole prác a venovali by sa v neúmernej miere administratívnej činnosti. Váš návrh je podnetný a môžem Vás ubezpečiť, že problematike, ktorá spĺňa charakter interpelácií bude venovaná zvýšená pozornosť a práce ktoré budú objednané v zmysle interpelácií u mestských spoločností, budú kontrolované najmä v oblasti plnenia termínov a kvality vykonaných prác.


Úsek prednostky MsÚ

Odpo
veď

Na Vami poukazované nedodržiavanie termínov terénnych úprav v mestskej časti Šulekovo uvádzam: Štrk a asfalty, ktoré bolo po rekonštrukcii komunikácie na Ul. Osloboditeľov potrebné odstrániť, boli odstránené dodávateľom stavby – firmou STAVEKO. Sadové úpravy v zelených pásoch nebolo možné realizovať do konca apríla 2008, pretože vplyvom klimatických podmienok zemina nevyschla. Podľa vyjadrenia zástupcu firmy TAXUS Hlohovec Ing. Róberta Jalakšu bude možné začať strojové úpravy a následne s výsadbou trávy v máji 2008. Z hľadiska budovania detského ihriska bol stanovený termín „jarné mesiace 2008“. Budovanie detského ihriska v mesiaci marec nebolo vzhľadom na klimatické podmienky možné. Prvky boli objednané, dodacia lehota je 6 – 8 týždňov, osadenie zabezpečí firma TAXUS Hlohovec – Ing. Jalakša po ich dodaní. Predpokladaný termín je do konca mesiaca máj 2008.


Oddelenie HČ MsÚ Hlohovec

Odpo
veď

Na základe Vašej interpelácie vznesenej na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec dňa 17.4.2008 týkajúcej sa realizácie zmeny v jestvujúcom dopravnom značení na miestnej komunikácii na ul. Osloboditeľov v Hlohovci, m.č. Šulekovo Vám oznamujem, že Mesto Hlohovec v danej záležitosti konalo. Dňa 1.2.2008 požiadalo Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava o vydanie určenia na použitie – osadenie trvalých zvislých dopravných značiek na ceste II/513 v km 5,600 – 5,880 a na ceste III/514 v km 0,150 – 1,375 v Hlohovci, m.č. Šulekovo. Následne dňa 25.2.2008 mesto o vyjadrenie k uvedenému návrhu požiadalo Správu a údržbu ciest Trnavského samosprávneho kraja. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja listom zo dňa 11.4.2008 súhlasila s osadením dopravného značenia podľa predloženého návrhu na uvedených cestách s tým, že osadenie dopravných značiek zrealizuje mesto Hlohovec. V zmysle uvedeného Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava vydal určenie na použitie vyššie spomenutého dopravného značenia. Vzhľadom k tomu, že predmetné značenie mal osadiť žiadateľ, t.j. Mesto Hlohovec, pričom by mesto muselo znášať všetky súvisiace náklady, návrh na zmenu dopravného značenia zabraňujúcemu vjazd nákladných automobilov na miestnu komunikáciu ul. Osloboditeľov bol, po predbežnej konzultácii s OR PZ SR Okresným dopravným inšpektorátom Trnava upravený a následne zaslaný na ďalšie konanie na Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava a OR PZ SR Okresný dopravný inšpektorát Trnava, ktorého vyjadrenie je prvoradé.


Späť

Diskusia k interpelácii a odpovedi kompetentných


Pridať komentár

Nový

Príspevky vyjadrujú názory svojich autorov. Príspevky nie sú redigované či moderované. Správca serveru alebo stránky nemôže ovplyvniť ich obsah, vyhradzuje si však právo príspevky odstraňovať. Nesúvisiace, reklamné, vulgárne či urážajúce príspevky budú vymazané.
Meno prispievateľa:
Email (nepovinné):
Titulok:
Príspevok: