0 komentárov

Pestún, Oliver, MVDr.

30. 10. 2008

Firma Staveko a reklamácie - 03.07.2007 mi bolo odpovedané na moju interpeláciu: poprepadávaná cesta nad kanalizáciou sa bude reklamovať a firma Staveko bude priebežne závady odstraňovať. Uplynulo 16 mesiacov a firma Staveko závady neodstránila, preto žiadam, aby v odpovedi bolo uvedené kto od 03.07.2007 vybavoval reklamácie - dátum odoslania písomnej reklamácie, odpoveď na reklamáciu a termín odstránenia závad.


Oddelenie VaŽP MsÚ Hlohovec

Odpo
veď

Na rokovaní MsZ dňa 30.10.2008 ste vo svojej interpelácii požiadali o informáciu o postupe reklamácie spätných úprav komunikácie nad novou kanalizáciou v Šulekove a o ukončení úpravy detského ihriska na ul. Osloboditeľov. Na základe informácie od zodpovedných pracovníkov MsÚ Vás zasielam nasledovné stanovisko: Zásyp výkopov po budovanej kanalizácie bol realizovaný podľa projektovej dokumentácie, t.j. zásyp sa vykonal spätným zásypom vykopanou zeminou a zhutňovaním. V časti trás I. etapy kanalizácie bola spätná úprava zhotovená ešte pred uvedením jednotlivých trás do prevádzky t.j. pred kolaudáciou. Pretože takto urobená spätná úprava sa neosvedčila a značná časť úprav musel dodávateľ hneď opravovať, bolo vzájomne dohodnuté, že spätné úpravy jednotlivých výkopov pre kanalizáciu sa budú robiť až v nasledujúcom roku po výstavbe kanalizácie, aby zásyp zeminou mal viac času na sadanie. Zhotoviteľ kanalizácie, spoločnosť Staveko, tieto úpravy doposiaľ vykonávala vždy v čase, keď sa realizovala nová trasa kanalizácie na inej ulici. V roku 2007 realizovali spätné úpravy na stokách , ktoré sa budovali v roku 2006 , t.j. na ul. Šulekova, Zahradnícka, Školská a Mlynská a aj tento spôsob spätnej úpravy sa v praxi ukázal ako nevhodný. Stále dochádza ku klesaniu a nie je možné v tomto období zabezpečiť 100% úpravu. Zhotoviteľ opakovane klesajúce spätné úpravy postupne opravuje. Nepomohlo ani meranie zhutnenia zásypov. Aj keď hodnota zhutnenia spĺňa predpísanú hodnotu a zrealizuje sa spätná úprava, po čase dochádza opätovne ku klesaniu. Trvalé klesania spôsobuje aj stav jestvujúcich komunikácií, ktoré nemajú spevnené kraje, obrubníky a ani vhodné podložie. Ďalej sa na uliciach, kde sa budovala kanalizácia, nachádzajú aj iné nerovnosti po výkopoch občanov, a tak zhutnená zemina v pásoch po výkope kanalizácie časom " uteká " do bokov a povrch komunikácie sa zvlní. Zhotoviteľ už odmieta stále opravovať klesajúci terén a odporúča postupovať v oprave celej šírky komunikácie. Je pravda, že z uvedených dôvodov nie je možné všetko pripísať nekvalitnej práci zhotoviteľa kanalizácie. Zhotoviteľ aj v tomto roku, napriek tvrdeniu, zabezpečí opravu tých najhorších úsekov. Trvalým riešením by bola asi len komplexná rekonštrukcia komunikácie, tak ako na ul. Osloboditeľov. Spôsob opravy, ktorý zvolila firma Staveko v roku 2007, nebol podľa nášho názoru dobrý a tak pracovníci opravu zastavili a dodávateľ na oprave nepokračoval. Pracovníci MsÚ trvali na odstránení starého asfaltu a zarezaním okrajov na opravovaných plochách. Z klimatických dôvodov sa stavebné práce opravy v roku 2007 už nezačali. Všetky konania vo veci reklamovaných spätných úprav sa realizovali formou ústnej dohody medzi pracovníkmi odd. VaŽP a zhotoviteľom. Zhotoviteľ doteraz vždy, aj keď s oneskorením, na opravu nastúpil. Firma Staveko je stále viazaná záručnou dobou a faktom, že podľa zmluvy o dielo bude pokračovať vo výstavbe kanalizácie v ďalších uliciach. V roku 2008 výstavba kanalizácie z finančných dôvodov nepokračovala, ale na opravu komunikácií mala nastúpiť firma Staveko po ukončení prác na rekonštrukcii ul. Štúrova v Hlohovci. Oprava bola opätovne začatá v 46. týždni a to opätovne bez predchádzajúceho zarezania okrajov výkopu. Na základe upozornenia zo strany pracovníkov MsÚ zhotoviteľ zmenil spôsob opravy. Pred uložením novej vrstvy asfaltu najskôr zarezal okraje, odoberie starý asfalt a následne uloží nový asfalt. Túto opravu ukončí v prípade vhodných klimatických podmienok do konca roku. Na základe doterajších zlých skúseností s použitím zeminy ako spätného zásypu, sme sa rozhodli, že pri zasypávaní výkopov po uložení kanalizácie v ďalších uliciach, sa nebude postupovať v zmysle projektovej dokumentácie, ale na zásyp sa použije štrk. Tak isto bolo rozhodnuté, že aj napriek tomu, že zhotoviteľ opravuje klesnutú komunikáciu na základe ústnej dohody, budú sa ďalšie reklamácie prác riešiť len písomnou formou. Ďalej Vás chcem informovať, že spätná úprava detského ihriska bola plánovaná na koniec roku, keď sa detské ihrisko menej využíva. Zemina na plochu detského ihriska bola navezená a upravená. Je vysadená tráva a vedľa lavičky bol vysadený strom.


Späť

Diskusia k interpelácii a odpovedi kompetentných


Pridať komentár

Nový

Príspevky vyjadrujú názory svojich autorov. Príspevky nie sú redigované či moderované. Správca serveru alebo stránky nemôže ovplyvniť ich obsah, vyhradzuje si však právo príspevky odstraňovať. Nesúvisiace, reklamné, vulgárne či urážajúce príspevky budú vymazané.
Meno prispievateľa:
Email (nepovinné):
Titulok:
Príspevok: