27 komentárov

Pestún, Oliver, MVDr.

19. 02. 2009

Pán primátor, rád by som interpeloval na Vaše kroky týkajúce sa výberového konania na pozíciu „vedúci právneho oddelenia MsÚ“. V októbri minulého roka  úrad vypísal spomínané výberové konanie. Okrem iných kritérií sa vyžadovalo, aby uchádzač mal 3 roky právnej praxe,  z toho 2 roky praxe v samospráve. V stanovenom termíne, t. j. do konca októbra 2008 boli podané 2 prihlášky. Na uvedené výberové konanie ste určili komisiu v zložení: Ing. Milan Domaracký, JUDr. Emil Kuruc, Ing. Jozef Hviezdarek, p. Procházková a pani prednostka úradu Ing. Lukáčová. Až do tejto doby všetko prebehlo tak, ako to určuje  litera  zákona. Zvláštne veci sa začali diať dňa, keď sa mali obálky otvárať. Iba pár hodín pred otvorením obálok ste rozšírili komisiu o ďalších dvoch členov: JUDr. Jozef Sobotovič z VaTS, s. r. o. a Mgr. Breza právnik Bytového hospodárstva, s. r. o. . Nezainteresovaný človek  by mohol povedať, že viac členov komisie zabezpečí  väčšiu objektivitu. Ale tiež sa núka otázka: a nemohli byť ďalší členovia pribratí do komisie na zabezpečenie požadovaného výsledku voľby? Táto sedemčlenná komisia otvorila obálky, po dvoch týždňoch  vypočula uchádzačov, ktorí sa o funkciu zaujímali a rozhodla. Komisia zostavila poradie uchádzačov, ktoré určilo, kto nastúpi na uvoľnené miesto vedúceho  právneho oddelenia MsÚ. Poradie uchádzačov bolo nasledovné: 1. Mgr. Miriam Findorová, 2. JUDr. Mária Vozárová. Podstatné a veľmi zaujímavé je však to, že ako víťazka výberového konania bola určená Mgr. Miriam Findorová, ktorá nesplnila kritérium výberového konania a to 2 roky praxe v samospráve, dokonca v samospráve nikdy nepracovala, Sedem členov komisie malo k dispozícii podklady pre výberové konanie a nikto si nevšimol, že pani Mgr. Findorová nespĺňa kritériá výberového konania a dokonca ju pomerom 4:3 zvolila na uvedenú funkciu. Ja sa pýtam, ako môže riadiť tak dôležité oddelenie, kde sa pripravujú všetky zmluvy, VZN a iné právne náležitosti človek, bez praxe? Uvedomujete si zodpovednosť a možné následky takéhoto jednania a voľby? Páni poslanci a členovia MsR  Ing. Milan Domaracký, JUDr. Emil Kuruc, Ing. Hviezdarek skutočne ste urobili všetko pre to, aby mesto Hlohovec neutrpelo ďalšiu  ranu v otázke kompetentnosti, zodpovednosti a znalosti riadenia?

Vážený pán primátor, podľa môjho názoru Vaše kroky boli cielené a úmyselné. Nie som tu však na to, aby som sa správal ako sudca. Celú záležitosť dávam do pozornosti hlavnému kontrolórovi Ing. Kozákovi a dúfam, že ak zistí úmyselné zneužitie právomoci verejného činiteľa bude informovať Msz a aj trestno -  právne orgány. 


Úsek prednostky MsÚ Hlohovec

Odpo
veď

Vážený pán poslanec,

 na rokovaní MsZ dňa 19. 02. 2009 ste vystúpili s interpeláciou, ktorou ste poukázali na spôsob obsadenia pracovnej pozície vedúci právneho oddelenia Mestského úradu  Hlohovec. Spochybnili ste činnosť komisie a výber kandidátky na toto pracovné miesto.

K Vašej interpelácii uvádzam nasledovné:

Podľa Pracovného poriadku Mesta Hlohovec sú miesta vedúcich zamestnancov MsÚ obsadzované výberovým konaním. Z uvedeného dôvodu bolo na uvoľnené pracovné miesto vypísané výberové konanie, ktoré bolo organizované podľa § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Výberové konanie podľa § 5 ods. 3 citovaného zákona bolo zverejnené v tlači, v miestnych oznamovacích prostriedkoch, na oznamovacej  tabuli a internetovej stránke mesta. Ako štatutárny zástupca zamestnávateľa som dňa 06. 11. 2008 menoval komisiu na zabezpečenie výberového konania. Zákon č. 552/2003 Z. z. ukladá povinnosť zriadiť komisiu, ktorá má najmenej troch členov, z ktorých najmenej jedného člena určí zástupca zamestnancov. Táto podmienka bola splnená, pričom bola dodržaná zásada zastúpenia jednotlivých politických strán v komisii a tiež podmienka zástupcu zamestnancov.

Činnosť komisie organizačne zabezpečovala prednostka MsÚ. Keďže zákon neobmedzuje a explicitne nestanovuje počet členov komisie, doplnil som ju dňa 13. 11. 2009 o dvoch členov – právnikov so zámerom posúdenia odborných znalostí a praktických skúseností v oblasti práva. Komisia organizovala výberové konanie v súlade s § 5 ods. 5 a 6 zákona č. 552/2003 Z. z. Jej úlohou  bolo posúdenie splnenia kvalifikačných predpokladov, ďalších podmienok  účasti vo výberovom konaní a predpokladov pre výkon funkcie vedúceho PO MsÚ. Na zasadnutí dňa  25. 11. 2008 zhodnotila predpoklady oboch uchádzačiek a určila ich poradie. Predsedníčka komisie mi doručila zápisnicu z výberového konania podpísanú všetkými členmi komisie a stanoveným poradím uchádzačiek.

 Podľa § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. bol výsledok výberového konania uchádzačkám oznámený a ako štatutárny zástupca zamestnávateľa som bol povinný uzatvoriť pracovný pomer s uchádzačkou, ktorá sa vo výberovom konaní umiestnila na prvom mieste.


Späť

Diskusia k interpelácii a odpovedi kompetentných


Trápne

1

Veľmi trápne výberové konanie a veľmi neprofesionálny priebeh. Už sa o praktikách nášho primátora hovorí aj v iných mestách. Hlohovec bude o chvíľu preslávený netransparentnosťou a ukážkovým klientelizmom.

[06. 05. 2009] Baby

Výberové konanie

2

Zástupcovia politických strán vybrali výborne. Pani nová vedúca vydržala dva mesiace. Veď načo by sme potrebovali niekoho s praxou v samospráve, že??? Bola asi rovnako kompetentná, ako komisia, ktorá ju vybrala.

[12. 05. 2009] Občan

no a čo

3

čo sme si vybrali to máme budu volby tak im to možeme spočítat ale na to sa prirychko zabuda

[29. 05. 2009] milan

na zamyslenie

4

Trochu sa to tu zvrhlo čisto na politiku a nikto z komentujúcich nepozerá na odbornosť dotyčnej ... Osobnú poznám práve z jej predošlého pôsobenia, robila právničku v banke a je to mladá, perspektívna, šikovná baba. Netvrdím, možno to miesto naozaj dostala protekčne, ale protekcia vládne všade a nehrajme sa na strašne spravodlivých. Ani sa jej nečudujem, že odišla, to hovorí len v jej prospech, patrí do kategórie "normálnych", nikto nepozeral na to čo robí ... A pozrite sa na tých zamestnancov samosprávy, ktorí majú dlhoročnú prax ... veď to tam aj tak vyzerá ... Mať prax v samospráve je byrokratická podmienka, ktorá nehovorí o ničom. Vlastne o niečom hej. Že dotyčný čo tú prax vykáže sa niekde v samospráve zašíval ... Takže možno by bolo vhodnejšie dať práve opačnú podmienku, nemať prax v samospráve ... Veď sa na to pozrite logicky s čím všetkým sa stretnú právnici v iných odboroch, vo firmách, určite s rôznorodejšími vecami ako ten čo spĺňa kolónku "prax v samospráve" ...

[27. 06. 2009] Žužu

TmJgiP2KI

5

Ďakujem všetkfdm voličom a kandide1tom faprimne blahožele1m.Veredm, že novfd vfdbor sa dondhoe na novom zložened a svoj ze1ve4zok bude plniť počas ďalšieho volebne9ho obdobia.Sekcia sestier pracujfacich v nefrolf3gii je jednou z najve4čšedch a najaktedvnejšedch organizačnfdch zložiek pri Slovenskej spoločnosti sestier a pf4rodnfdch asistentiek SLS.Veredm, že svoju tradedciu si naďalej zachove1 a bude pokračovať vo svojedch aktivite1ch, aby prevyšila svoju doterajšiu prestedž.Nefrologicke9 sestry patria medzi najšarmantnejšiu a flexibilnfa skupinu sestier.

[15. 03. 2014] Ali

YrEcaFIGcFzT

6

Fajn predspevok, ale dal som si ne1mahu, celfd text obsahuje menej ako 15 viet. V peerxe me1š dokonca iba dve. Df4vod, prečo som to zre1tal je ten, že skfas z jednej dlhočiznej vety spraviť viac. Text bude ze1živnejšed, zrozumitelnejšed. Inak, veta by sa nemala začednať spojkou A. Ostatne9 doriešime pri kofole :D :D http://qhhpegmqnb.com [url=http://kkeeumhobwe.com]kkeeumhobwe[/url] [link=http://rfttyqkrtjx.com]rfttyqkrtjx[/link]

[15. 03. 2014] Oscar

YrEcaFIGcFzT

7

Fajn predspevok, ale dal som si ne1mahu, celfd text obsahuje menej ako 15 viet. V peerxe me1š dokonca iba dve. Df4vod, prečo som to zre1tal je ten, že skfas z jednej dlhočiznej vety spraviť viac. Text bude ze1živnejšed, zrozumitelnejšed. Inak, veta by sa nemala začednať spojkou A. Ostatne9 doriešime pri kofole :D :D http://qhhpegmqnb.com [url=http://kkeeumhobwe.com]kkeeumhobwe[/url] [link=http://rfttyqkrtjx.com]rfttyqkrtjx[/link]

[15. 03. 2014] Oscar

YrEcaFIGcFzT

8

Fajn predspevok, ale dal som si ne1mahu, celfd text obsahuje menej ako 15 viet. V peerxe me1š dokonca iba dve. Df4vod, prečo som to zre1tal je ten, že skfas z jednej dlhočiznej vety spraviť viac. Text bude ze1živnejšed, zrozumitelnejšed. Inak, veta by sa nemala začednať spojkou A. Ostatne9 doriešime pri kofole :D :D http://qhhpegmqnb.com [url=http://kkeeumhobwe.com]kkeeumhobwe[/url] [link=http://rfttyqkrtjx.com]rfttyqkrtjx[/link]

[15. 03. 2014] Oscar

NgXdVjdoejR

9

Dražba ne1rodnfdm spre1vcom je absolfatne neprijateľne1. Pripomedna mi to pkkitary s dome9nou kultura.sk. Ak už toto nie je spre1vny podnet pre protimonopolnfd farad, potom už neviem, čo viac. Keby sa sk-nic inšpiroval viac proze1kaznedckymi fapravami, ako napredklad znedženie ceny. Zatiaľ všetky avizovane9 zmeny sfa len pre jeho prospech platba na viac rokov je sedce prakticke1, ale de1 sa skf4r predpokladať, že cena pf4jde dole. Ak v nej nebude zahrnute1 zľava, me1 z toho najve4čšed prospech sk-nic. Zavedenie kreditu pre registre1torov zas sa len vylepšed situe1cia sk-nicu (menšie administratedvne zaťaženie) a pomf4že sa silnfdm. Cenove1 politika je faplne postavene1 na hlavu a zas vyhovuje veľkfdm a sk-nic. Tak nech mi niekto vysvetled, kde je te1 podpora internetovej komunity, ktore1 im vyplfdva z tej fažasnej vymoženosti, že zare1bajfa vlastne z ničoho? http://snfbeomdmuo.com [url=http://icdhhbqcq.com]icdhhbqcq[/url] [link=http://mbvkouv.com]mbvkouv[/link]

[17. 03. 2014] Matheus

NgXdVjdoejR

10

Dražba ne1rodnfdm spre1vcom je absolfatne neprijateľne1. Pripomedna mi to pkkitary s dome9nou kultura.sk. Ak už toto nie je spre1vny podnet pre protimonopolnfd farad, potom už neviem, čo viac. Keby sa sk-nic inšpiroval viac proze1kaznedckymi fapravami, ako napredklad znedženie ceny. Zatiaľ všetky avizovane9 zmeny sfa len pre jeho prospech platba na viac rokov je sedce prakticke1, ale de1 sa skf4r predpokladať, že cena pf4jde dole. Ak v nej nebude zahrnute1 zľava, me1 z toho najve4čšed prospech sk-nic. Zavedenie kreditu pre registre1torov zas sa len vylepšed situe1cia sk-nicu (menšie administratedvne zaťaženie) a pomf4že sa silnfdm. Cenove1 politika je faplne postavene1 na hlavu a zas vyhovuje veľkfdm a sk-nic. Tak nech mi niekto vysvetled, kde je te1 podpora internetovej komunity, ktore1 im vyplfdva z tej fažasnej vymoženosti, že zare1bajfa vlastne z ničoho? http://snfbeomdmuo.com [url=http://icdhhbqcq.com]icdhhbqcq[/url] [link=http://mbvkouv.com]mbvkouv[/link]

[17. 03. 2014] Matheus

NgXdVjdoejR

11

Dražba ne1rodnfdm spre1vcom je absolfatne neprijateľne1. Pripomedna mi to pkkitary s dome9nou kultura.sk. Ak už toto nie je spre1vny podnet pre protimonopolnfd farad, potom už neviem, čo viac. Keby sa sk-nic inšpiroval viac proze1kaznedckymi fapravami, ako napredklad znedženie ceny. Zatiaľ všetky avizovane9 zmeny sfa len pre jeho prospech platba na viac rokov je sedce prakticke1, ale de1 sa skf4r predpokladať, že cena pf4jde dole. Ak v nej nebude zahrnute1 zľava, me1 z toho najve4čšed prospech sk-nic. Zavedenie kreditu pre registre1torov zas sa len vylepšed situe1cia sk-nicu (menšie administratedvne zaťaženie) a pomf4že sa silnfdm. Cenove1 politika je faplne postavene1 na hlavu a zas vyhovuje veľkfdm a sk-nic. Tak nech mi niekto vysvetled, kde je te1 podpora internetovej komunity, ktore1 im vyplfdva z tej fažasnej vymoženosti, že zare1bajfa vlastne z ničoho? http://snfbeomdmuo.com [url=http://icdhhbqcq.com]icdhhbqcq[/url] [link=http://mbvkouv.com]mbvkouv[/link]

[17. 03. 2014] Matheus

CWGQoDHzCcfRD

12

lSlqM4 http://www.QS3PE5ZGdxC9IoVKTAPT2DBYpPkMKqfz.com

[06. 01. 2015] gordon

YNEQnsAgTeXbhicaGGz

13

SndMQU http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

[12. 08. 2015] Bradley

CHJJiaAtmaOWBDse

14

uUwwBD http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

[05. 02. 2016] Mark

dRSnDFMskvOd

15

hFxvHg http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

[05. 02. 2016] Mark

keWBJGJBxPd

16

5rzR6G http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

[05. 02. 2016] Mark

bPcHRIkeznif

17

BJmR4V http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

[05. 02. 2016] Mark

TxXYYECEpO

18

khCqZs http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

[05. 02. 2016] Mark

mfmeisZcFsVyiuEPlcG

19

l4zICs http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

[05. 02. 2016] Mark

FcNbPfBSCBj

20

QPLoOc http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

[07. 02. 2016] Mark

IZcLrozsSB

21

pqzOrU http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

[08. 02. 2016] Mark

fUWGNthRsvbCPotO

22

lYuiqk http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

[08. 02. 2016] Mark

cwJGiYABZV

23

pznH2y http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

[08. 02. 2016] Mark

OYbdNivHFZtr

24

DtbS3k http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

[10. 02. 2016] Mark

dlIIcICAQvmjDB

25

B1ca3n http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com

[11. 05. 2016] Mark

lujmFhowODuNYqdw

26

hyM95U http://www.y7YwKx7Pm6OnyJvolbcwrWdoEnRF29pb.com

[13. 05. 2016] Mark

xZJbubykcGF

27

LUTX9u http://www.LnAJ7K8QSpkiStk3sLL0hQP6MO2wQ8gO.com

[21. 05. 2017] JimmiXzSq

Pridať komentár

Nový

Príspevky vyjadrujú názory svojich autorov. Príspevky nie sú redigované či moderované. Správca serveru alebo stránky nemôže ovplyvniť ich obsah, vyhradzuje si však právo príspevky odstraňovať. Nesúvisiace, reklamné, vulgárne či urážajúce príspevky budú vymazané.
Meno prispievateľa:
Email (nepovinné):
Titulok:
Príspevok: