0 komentárov

Pestún, Oliver, MVDr.

23. 04. 2009

Povrchová úprava miestnych komunikácií po vybudovaní kanalizácie v m. č. Šulekovo. V roku 2008 mali byť firmou Staveko odstránené nedostatky, avšak pre poveternostné podmienky sa odložili práce na rok 2009. V odpovedi prosím uveďte termín do kedy budú nedostatky odstránené.


Oddelenie VaŽP MsÚ Hlohovec

Odpo
veď

Na rokovaní MsZ dňa 23.4.2009 ste vo svojej interpelácii požadovali informáciu vo veci termínu odstránenia nedostatkov spätnej úpravy komunikácií, ktoré sa realizovali po pokládke verejnej kanalizácie. Na základe informácie od zodpovedných pracovníkov MsÚ Vás informujem, že Mesto Hlohovec písomne vyzvalo zhotoviteľa stavby, Ing. Mariána Sahula - Staveko Nitra k pokračovaniu odstránenia závad, ktoré začal realizovať na konci roku 2008. Zástupca zhotoviteľa Staveko Nitra predložil návrh opravy povrchu komunikácie, ktorý predpokladá ešte pred výmenou asfaltu, zmeniť použitý zásyp zeminou za vrstvu štrkopiesku. Pôvodný zásyp bol realizovaný podľa schváleného projektu stavby. Zásyp zeminou bol navrhnutý z finančných dôvodov a na základe nevyhovujúceho stavu jestvujúceho povrchu komunikácií, ktorý predpokladal postupnú komplexnú opravu jednotlivých ulíc. Tento spôsob úpravy sa podľa zhotoviteľa prejavil ako nevhodný. Do konca mája 2009 sa stretnú zástupcovia mesta Hlohovec a zástupca zhotoviteľa na rokovaní, predmetom ktorého bude dohoda o spôsobe a podmienkach konečnej úpravy poškodených komunikácií.


Späť

Diskusia k interpelácii a odpovedi kompetentných


Pridať komentár

Nový

Príspevky vyjadrujú názory svojich autorov. Príspevky nie sú redigované či moderované. Správca serveru alebo stránky nemôže ovplyvniť ich obsah, vyhradzuje si však právo príspevky odstraňovať. Nesúvisiace, reklamné, vulgárne či urážajúce príspevky budú vymazané.
Meno prispievateľa:
Email (nepovinné):
Titulok:
Príspevok: