0 komentárov

Pestún, Oliver, MVDr.

10. 09. 2009

Opakované interpelácie: Interpelácie MsZ 23.04.2009
Povrchová úprava miestnych komunikácií po vybudovaní kanalizácie v Šulekove. V roku 2008 mali byť firmou Staveko odstránené nedostatky, avšak pre poveternostné podmienky sa odložili práce na rok 2009. V odpovedi prosím uveďte termín do kedy budú nedostatky odstránené.


Oddelenie VaŽP MsÚ Hlohovec

Odpo
veď

Na rokovaní MsZ dňa 10.9.2009 ste vo svojej interpelácii požadovali informáciu vo veci termínu odstránenia nedostatkov spätnej úpravy komunikácií, ktoré sa realizovali po pokládke verejnej kanalizácie. Dňa 20.5.2009 Vám bola zaslaná odpoveď na interpeláciu zo dňa 23.4.2009 s informáciou, že v septembri sa uskutoční pracovné stretnutie zo zástupcom spoločnosti Staveko Nitra vo veci spätných úprav. Rokovanie sa uskutočnilo a zástupca spoločnosti predložil ponuku, ktorá predpokladá spätnú úpravu komunikácie súčasne s výmenou materiálu použitého na zásyp pôvodných výkopov, tak ako je uvedené v odpovedi zo dňa 20.5.2009. Výmena pôvodného zásypového materiálu je v súčasnosti pre mesto Hlohovec s finančných dôvodov neprijateľná a z uvedeného dôvodu nie je možné stanoviť konečný termín opráv komunikácií. Nerovnosti závažného charakteru boli opravené a v súčasnosti sú opravy realizované podľa finančných možností v rámci údržby komunikácií.


Späť

Diskusia k interpelácii a odpovedi kompetentných


Pridať komentár

Nový

Príspevky vyjadrujú názory svojich autorov. Príspevky nie sú redigované či moderované. Správca serveru alebo stránky nemôže ovplyvniť ich obsah, vyhradzuje si však právo príspevky odstraňovať. Nesúvisiace, reklamné, vulgárne či urážajúce príspevky budú vymazané.
Meno prispievateľa:
Email (nepovinné):
Titulok:
Príspevok: