0 komentárov

Pestún, Oliver, MVDr.

09. 12. 2009

Dodržiavanie zmluvných podmienok. Občania sa ma stále pýtajú, ako a kedy budú opravené cesty kde sa po realizácii stavby kanalizácie spätná úprava poprepadávala. Odpovedám im rovnako ako ste mi odpovedali Vy pán primátor: firma Staveko odmieta opraviť stavbu, ktorú realizovala lebo...a mesto Hlohovec finančné prostriedky navyše nemá. Takže poprepadávaná spätná úprava a jej riešenie je v nedohľadne. Zaujal ma ale článok XIV. Zodpovednosť za vady a záruka v zmluve ktorú má mesto Hlohovec podpísanú s firmou Staveko. Na tej zmluve ste podpísaný Vy pán primátor. Bod 1/Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, zodpovedá v rozsahu tejto záruky zhotoviteľ. 2/Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve.3/ Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na každú odovzdanú časť diela uvedenú v bode č. III záruku 60 mesiacov.... 5/Zhotoviteľ v lehotách zlúčiteľných s dobrým fungovaním a najmä bezpečnosťou, maximálne však do troch dní, musí opraviť na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady závady a nedostatky, ktoré sa objavia a ktoré mu budú oznámené písomne a ktoré sa vyskytnú počas doby záruky.....Ak neodstráni zhotoviteľ, alebo ním poverený subdodávateľ zistené nedostatky, objednávateľ ich môže dať odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.... 6/V prípade neplnenia záručných záväzkov môže objednávateľ na náklady zhotoviteľ a tieto opravy zabezpečiť u inej firmy. Môžete mi pán primátor odôvodniť, prečo ako zástupca mesta Hlohovec nevyžadujete plnenie zmluvných podmienok podľa uvedenej zmluvy?


Primátor

Odpo
veď

Vážený pán poslanec,
na rokovaní MsZ dňa 9.12.2009 ste vo svojej interpelácii požadovali informáciu vo veci plnenia zmluvných podmienok záručnej doby stavby „Hlohovec-Šulekovo II. etapa odkanalizovanie miestnej časti“, vzhľadom na klesanie spätných úprav. Na základe informácie od zodpovedných pracovníkov Vám zasielam nasledovnú odpoveď.

Zhotoviteľ stavby, spoločnosť Ing. Marian Sahul - Staveko Nitra, počas výstavby kanalizácie v miestnej časti Šulekovo vždy neodkladne, na základe ústnej požiadavky investora, vzniknuté závady ( aj klesajúce spätné úpravy ) odstránil. Z tohto dôvodu nebolo potrebné ani písomné upozornenie. V roku 2008 a 2009 sa z finančných dôvodov nepokračovalo s výstavbou kanalizácie v ďalších uliciach m. č. Šulekova.
Spoločnosť Staveko v roku 2009 vzhľadom na opätovné klesanie spätných zásypov informovala Mesto Hlohovec, že ďalšie opravy klesajúcich spätných úprav už bude realizovať len s podmienkou, že pred opravou bude realizovaná zámena zásypového materiálu. Ako dôvod takéhoto postupu uviedla skutočnosť, že podklad jestvujúcich komunikácií je nestabilný, pretože komunikácie nie sú odvodnené a sú bez pevných obrubníkov. Tak isto sa na komunikáciách nachádzajú aj iné nedostatky, ktoré neboli dobre zhutňované a upravené po prácach realizovaných inými dodávateľmi, respektívne samotnými občanmi, ktorí sú majiteľmi nehnuteľností, alebo užívateľmi.
Podľa týchto vyjadrení spoločnosť Staveko Nitra odmieta opravovať klesajúce spätné úpravy počas 60 mesiacov záručnej doby, bez požadovanej výmeny podložia. Počas prípravy tejto investičnej akcie v rokoch 1996- 1998, boli vedeniu mesta tieto skutočnosti známe a zodpovední pracovníci upozorňovali na finančnú náročnosť spätných úprav, ktoré by boli vykonávané pevným materiálom vrátane rekonštrukcii telesa miestnych komunikácií. Vtedajšiemu MsZ boli tieto skutočnosti známe, napriek tomu zvolilo finančne podstatne menej náročnú alternatívu budovania kanalizácie a postupných spätných úprav v rámci finančných možností mesta.

Mesto Hlohovec zvážilo stanovisko dodávateľa a možnosť postupovať spôsobom v zmysle ustanovení týkajúcich sa záručnej doby v zmysle ZoD, t.j. objednávaním opravy spätných úprav komunikácií u tretej osoby neodporúča, pretože nie je isté, že by Mesto uspelo v súdnom spore, ktorý by mohol vzniknúť pri vymáhaní finančných prostriedkov, ktoré by bolo nutné najskôr uhradiť tretej osobe a následne požiadať o úhradu spoločnosť Ing. Marián Sahul, Staveko Nitra. Spoločnosť Staveko Nitra postupovala v zmysle projektovej dokumentácie. Táto dokumentácia bola vypracovaná v roku 2002 a v tom čase sa uvažovalo s postupným rekonštruovaním povrchu ulíc tak, ako sa vybuduje kanalizácia.
Spoločnosť Staveko Nitra si voči mestu Hlohovec plní zmluvne dohodnuté záväzky a z hľadiska technického a strojného vybavenia je jedným z najvýznamnejších dodávateľov prác v rozsahu, ktorý je vyžadovaný samosprávami. V prípade požadovaných prác naviac bola spoločnosť ochotná poskytnúť odborné rady pri príprave podkladov pre projekty a zabezpečovanie finančných prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov.


Späť

Diskusia k interpelácii a odpovedi kompetentných


Pridať komentár

Nový

Príspevky vyjadrujú názory svojich autorov. Príspevky nie sú redigované či moderované. Správca serveru alebo stránky nemôže ovplyvniť ich obsah, vyhradzuje si však právo príspevky odstraňovať. Nesúvisiace, reklamné, vulgárne či urážajúce príspevky budú vymazané.
Meno prispievateľa:
Email (nepovinné):
Titulok:
Príspevok: