5 komentárov

Pestún, Oliver, MVDr.

29. 04. 2010

Dopravná infraštruktúra v Šulekove. S veľkým záujmom som očakával odpoveď na moju interpeláciu týkajúcu sa dodržiavania zmluvných podmienok medzi mestom Hlohovec a firmou Staveko , ktorá realizovala a ešte aj bude realizovať výstavbu kanalizácie v Šulekove. Musím konštatovať : na to ako dlho Vám uvedenú problematiku neustále predkladám, tak tým sú Vaše odpovede vágnejšie, všeobecné a nič neriešiace. Svoju povinnosť odpovedať poslancovi ste si splnili a cesty v Šulekove zostávajú v kritickom stave naďalej bez nádeje na riešenie. A budeme sa vyhovárať jeden na druhého , kto za to môže. Vo Vašej odpovedi je rada nezrovnalostí . Citujem z Vašej odpovede: „Zhotoviteľ stavby, spoločnosť Staveko Nitra, počas výstavby kanalizácie v miestnej časti Šulekovo vždy neodkladne, na základe ústnej požiadavky investora, vzniknuté závady, aj klesajúce spätné úpravy odstránil. Z tohto dôvodu nebolo potrebné ani písomné upozornenie. „ Pán primátor prvé písomné upozornenie je evidované na Vašom úrade dňa 27. januára 2004 ktoré vybavovala pani Hrušovská a podpísaný je pán Husár a jednalo sa o reklamáciu ulice Podjavorinskej. Ďaľšia reklamácia 6. mája 2004 : ulica Jurkovičova, Osloboditeľov, Šulekova, Mlynská, Novomeského. Ďaľšia reklamácia 18. mája 2005 : ulica Holubyho , Jurkovičova, Pltnícka, Šulekova, Osloboditeľov. Paradoxne a pre mňa nepochopiteľné , prvá reklamácia : 27. január 2004 bola doručená a 5.februára 2004 ste podpisovali dodatok k Zo D s firmou Staveko na ďaľšiu realizáciu výstavby bez toho ,aby sa zmenila projektová dokumentácia aj napriek tomu že už v tom čase bolo zjavné že niečo nie je v poriadku. Ďaľšie zmluvy a dodatky k zmluvám o výstavbe kanalizácie ste podpisovali 5. februára 2003 ,26.apríla2004 a 31. mája 2007. Pán primátor , výstavba kanalizácie v Šulekove sa realizovala za Vášho pôsobenia na poste primátora. Ste plne zodpovedný za stav ktorý je v Šulekove. Dobre viete , tak ako aj ja že žiadne opravy ciest nám nepomôžu a možná je len realizácia úplného obnovenia jednotlivých ulíc. Preto dúfam a verím , že sa k uvedenej problematike postavíte ako skutočný primátor a na najbližšom zastupiteľstve nás oboznámite s rozumným riešením do budúcnosti pre miestnu časť Šulekovo.


Primátor

Odpo
veď

Vážený pán poslanec,

na Vašu interpeláciu, s ktorou ste sa na mňa obrátili na rokovaní MsZ a v ktorej ste uviedli, že kanalizácia v m. č. Šulekovo sa realizovala počas môjho pôsobenia na poste primátora mesta Hlohovec a preto som, podľa Vášho názoru, zodpovedný za stav miestnych komunikácií v tejto mestskej časti, mi dovoľte na začiatku odpovede zosumarizovať časové a vecné údaje vzťahujúce sa k realizácii kanalizácie v m. č. Šulekovo. Prípravné práce na výstavbe kanalizácie v m. č. Šulekovo sa začali v roku 1999 spracovaním štúdie projektu pre územné konanie. Spracovateľom dokumentácie bola firma HYDROCOOP s. r. o. Bratislava. Podľa štúdie „Hlohovec – Šulekovo odkanalizovanie miestnej časti“ boli pre výber možnosti odkanalizovania m. č. Šulekovo posúdené dve alternatívy: 1. odkanalizovanie klasickou gravitačnou kanalizáciou s využitím čerpacích staníc, 2. odkanalizovanie podtlakovou kanalizáciou. Podľa štúdie boli rozpočtové náklady podľa alternatívy 1 vo výške 68 791 500,- Sk, podľa alternatívy 2 vo výške 93 666 500,- Sk. Na základe porovnania rozpočtových a prevádzkových nákladov bolo odporučené realizovať alternatívu 1 – gravitačnú kanalizáciu s využitím čerpacích staníc.

V roku 2000 poslanci MsZ za m. č. Šulekovo žiadali zaradiť budovanie kanalizácie do rozpočtu mesta na r. 2001 napriek tomu, že v tom čase bolo potrebné dokončiť ČOV. Financovanie takejto investičnej akcie nemalo v tom čase mesto zabezpečené. Na základe uznesenia MsZ č. 84 z 30.11.2000 bolo uložené pracovníkom MsÚ zabezpečiť v roku 2001 projektovú dokumentáciu a predložiť návrh financovania jednotlivých etáp výstavby. Dňa 21. 6. 2001 sa poslanci MsZ stotožnili so žiadosťou poslancov za mestskú časť Šulekovo (najmä p. poslankyňa Kolníková). Súčasne však upozornili (p. poslanec Bachratý), že obyvatelia m. č. Šulekovo musia rátať s tým, že to bude zdĺhavý proces a bude treba hľadať všetky možné zdroje financovania tejto náročnej investičnej akcie. Dňa 21. 6. 2001 bol predkladaný materiál, v ktorom bol spracovaný návrh financovania 2 etáp výstavby s celkovým nákladom 68 800 tis. Sk. Súčasne bolo v tejto súvislosti konštatované, že v komunikáciách bude uložených cca 8 km potrubí a keby ich mesto chcelo upraviť asfaltovaným povrchom celé, bolo by potrebných ďalších 60 miliónov Sk (cenová úroveň r. 2000). Investičné náklady kalkulovali s úpravou výkopového kanála v šírke cca 1 m asfaltom. Tieto skutočnosti boli známe i poslancom za mestskú časť Šulekovo, ktorí trvali na zaradení investičnej akcie do rozpočtu na r. 2002 i za týchto podmienok. V roku 2002 spracovala spoločnosť HYDROCOOP s. r. o. Bratislava projekt stavby. Pri jeho spracovaní nebol realizovaný hydrogeologický prieskum. Podľa uvedeného projektu všetky plochy dotknuté výstavbou stokovej siete sa po ukončení výstavby uvedú do pôvodného stavu. Projekt rieši i vykonávanie zemných prác, t. j. ukladanie potrubí v otvorených ryhách s kolmými paženými stenami, realizovanie výkopov strojne, v miestach križovania s jestvujúcimi vedeniami ručný výkop. Podľa projektu sa spätný zásyp rýh v miestnych komunikáciách vykoná hutnenou zeminou z výkopu spätne dovážanou z medziskládky . Na spätný zásyp ryhy v štátnej ceste sa používa hutnená štrkodrva.

Na výber zhotoviteľa stavby bola vypísaná verejná súťaž v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Komisia vybrala z 10 ponúk firmu Ing. Marian Sahúl – STAVEKO, so sídlom v Nitre, ktorá ponúkla pre I. etapu výstavby najnižšiu cenu, najkratšiu lehotu výstavby a najdlhšiu záručnú lehotu. Na základe súčtu všetkých stanovených kritérií od jednotlivých členov komisie bola ponuka firmy STAVEKO vyhodnotená ako najlepšia. Vzhľadom na uvedené skutočnosti bola uzatvorená zmluva o dielo, podľa ktorej bolo povinnosťou zhotoviteľa zrealizovať dielo podľa schválenej dokumentácie a stavebného povolenia. Zmluva rieši všetky náležitosti výstavby I. etapy, vrátane zodpovednosti za vady a záruku. Budovanie stavby pokračovalo podľa finančných možností mesta a s prihliadnutím na prostriedky získané zo štátnych zdrojov. V roku 2004 bola opätovne vyhlásená verejná súťaž na zhotoviteľa II. etapy kanalizácie, ktorej sa zúčastnilo 7 uchádzačov. Komisia vyhodnotila ako najvýhodnejšiu ponuku spoločnosti STAVEKO Nitra.

V roku 2006 pokračovala výstavba kanalizácie II. etapou. Pri výbere dodávateľa boli splnené podmienky pre rokovacie konanie bez zverejnenia v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a s prihliadnutím na finančné možnosti mesta, pokračovanie rozostavanej stavby a dobré skúsenosti s realizáciou I. etapy a časti II. etapy bol vybraný dodávateľ STAVEKO Nitra. Na základe uvedených skutočností sa vyjadrím k Vašej interpelácii nasledovne:
1. Spôsob výstavby kanalizácie v m. č. Šulekovo bol pripravený a rozhodnutie o realizácii stavby bolo prijaté v rokoch 2000 – 2002, teda za pôsobenia predchádzajúceho primátora mesta Hlohovec.
2. Stav komunikácií v m. č. Šulekovo bol už pred budovaním kanalizácie nevyhovujúci. Zodpovedal skutočnosti, že v mestskej časti sa budovala vodovodná sieť a rozvod plynu. Množstvo rozkopávok z dôvodu napojenia nehnuteľností na tieto siete sa odrazilo na stave mestských komunikácií.
3. Jestvujúce komunikácie v mestskej časti nemajú spevnené kraje, ich podkladové vrstvy nevyhovujú normám a nemajú riešené odvodnenie. Jestvujúce odvodnenie cez trativody je v prevažnej miere nefunkčné.
4. Na tieto skutočnosti vedúci oddelení (VaŽP, HČ a FO) upozorňovali. Po realizácii poslednej inžinierskej siete by stav komunikácií zodpovedal predstave občanov iba ich komplexnou rekonštrukciou, čo by však znamenalo náklady minimálne v rozsahu nákladov na budovanie kanalizácie.
5. Spracovanie projektu zabezpečila odborná organizácia. Spätná úprava riešená zásypom výkopovou zeminou a zhutňovaním je bežným spôsobom. Bol zvolený i vzhľadom na stav miestnych komunikácií pred začiatkom budovania kanalizácie.
6. Cieľom predchádzajúceho vedenia mesta bolo zaradiť budovanie kanalizácie do rozpočtu mesta a hľadalo možnosti jej budovania s najnižšími nákladmi, pretože financovanie zabezpečené nebolo. Predpokladalo sa poskytnutie dotácií a postupné zaraďovanie zdrojov z rozpočtu mesta. Geologický prieskum by bol stavbu predražil, náklady na spätnú úpravu povrchu komunikácií komplexnou rekonštrukciou nebolo možné do rozpočtu mesta zaradiť.
7. Ako primátor mesta som pokračoval na budovaní kanalizácie od roku 2003 z dôvodu rozhodnutia MsZ a zaradenia prostriedkov do rozpočtu mesta.
8. Výber dodávateľa verejným obstarávaním bol zabezpečovaný komisiou, ktorej predsedom bol predchádzajúci primátor mesta Ing. Ján Brezovský. Ani ako poslanec MsZ som sa tohto procesu nezúčastnil.
9. Je pravdou, že klesanie spätných úprav Mesto reklamovalo u dodávateľa prác v zmysle zmluvy o dielo. Sadnuté výkopy dodávateľ spočiatku opravoval, po ich opätovnom klesaní však upozorňoval na nevhodný zásyp rýh. Vzhľadom na sprašový charakter zeminy sa táto ukázala ako nevhodná na zásyp. Napriek dynamickým skúškam zhutnenia, ktoré zodpovedali požadovaným parametrom, časom prišlo k odplavovaniu zeminy a prepadaniu komunikácií. Firma v roku 2009 navrhla odstrániť výkopom pôvodnú zeminu a nahradiť ju kamenivom hutnením po vrstvách. Náklady na 1 m boli kalkulované vo výške 203,41 € čo pri 7 667 m predstavuje 1 559 544,- € (46 982 837,- Sk).
10. Mesto Hlohovec postupovalo pri reklamácii vád v zmysle zmluvy, analýzou príčin sadania komunikácií však nebolo zistené porušenie povinností zo strany dodávateľa.
11. V zmysle Vašej otázky, resp. žiadosti o predloženie rozumného riešenia do budúcnosti Vám predkladám možnosti riešenia v alternatívach:
Alt. 1: odstránenie pôvodnej zeminy a jej nahradenie kamenivom hutnením po vrstvách v zmysle návrhu firmy STAVEKO.
Náklady: 1 559 544,- € (46 982 837.- Sk)
Uvedené riešenie by znamenalo úpravy samotných výkopov, nie však odstránenie jám a sadnutých častí komunikácií po predchádzajúcom budovaní sietí.
Alt. 2: Úprava celej šírky komunikácií s budovaním chodníka a riešením odvodnenia povrchu.
Náklady: 2 335 459,- € (70 358 044,- Sk)
Uvedená alternatíva predpokladá komplexnú rekonštrukciu tak, ako bola realizovaná na Ul. Osloboditeľov.
12. Z hľadiska financovania doteraz vybudovanej kanalizácie Vám oznamujem, že Vaše tvrdenie, že „celé to financovali štrukturálne fondy“ sa nezakladá na pravde.
Doterajšia hodnota diela predstavuje: Celkom: 33 859 022,61 Sk (1 123 913,- €), z toho
- z rozpočtu mesta Hlohovec: 23 159 022,61 Sk (768 738,71 €),
- dotácie zo štátneho rozpočtu: 10 700 000,-- Sk (355 174,93 €).

Ako primátor mesta som pokračoval v budovaní kanalizácie a vynaložil som nesmierne úsilie na získanie dotácie vo výške 7 900 000,- Sk (262 231,96 €) zo sumy 10 700 000,- Sk, ktorá bola doposiaľ na uvedený účel poskytnutá. Mesto nefinancovalo projekt z menšej časti tak ako tvrdíte, ale z nákladov mesta vo výške 68,4 %. Aby bolo možné v budovaní pokračovať bez výrazného zadlženia mesta úverovými zdrojmi, bolo nutné hľadať menej nákladné riešenia. To, že prax ukázala, že v tejto časti mesta tento spôsob zásypu nie je vhodný (čo nepredpokladali ani projektanti), je objektívna skutočnosť. O spôsobe ďalšieho budovania kanalizácie po častiach rozhodovali poslanci MsZ v predchádzajúcom volebnom období, pričom brali do úvahy najmä skutočnosť, že je potrebné budovať kanalizáciu v čo najvyššom rozsahu a s vytvorením podmienok tak, aby bolo možné dotácie čerpať.

Na záver mi, vážený pán poslanec, dovoľte konštatovať, že k problematike som sa už dávno postavil ako skutočný primátor a nečakal som na to, že ma k tomu vyzvete Vy tak ako ste to urobili na ostatnom rokovaní MsZ. I pri nedostatku štátnych zdrojov som z Environmentálnych zdrojov pre Mesto získal dotáciu 7 900 tis. Sk, urobil som všetko pre to, aby som splnil svoj sľub občanom a rekonštrukcia Ul. Osloboditeľov bola zaradená do rozpočtu mesta a realizovaná s nákladmi 19 826 848,50 Sk. Na to, aby bolo možné kanalizáciu v m. č. Šulekovo dokončiť, som vynaložil veľa úsilia, čoho výsledkom je poskytnutie čiastky 2 207 362,80 € (66 499 011,- Sk) z európskych zdrojov. Mesto obstálo i v súťaži s veľkými vodárenskými spoločnosťami, preto sa za tento výsledok ako primátor mesta nemusím hanbiť. Verím, že i mestskú časť Šulekovo čakajú v budúcom volebnom období úpravy komunikácií a že nové mestské zastupiteľstvo nájde spôsob ako ich financovať.


Späť

Diskusia k interpelácii a odpovedi kompetentných


Chvála na pána Pestuna

1

Bodaj by bola trištvrtina poslancov takých ako ste Vy pán Pestun.A páči sa mi ,že žiadate odpoveď na každu Vašu interpeláciu aj po dlhšom čase ked nebolo na nu zodpovedané a pri pozeraní hloh.televízii vidím,že sa pán primátor vždy spotí keď čaká na Váš výstup.Takých tam potrebujeme a nie len dedkov čo pritakávaju a všetko chcu mať rýchlo za sebou.Nemusia tam ani byť ale výhody z toho su lákavé.Držím Vám palce a nedajte sa prevalcovať.Vydržte.Spokojná občianka s Vami pán Pestun.Azda sa to k Vám dostane.A to som z mesta a nie zo Šulekova

[23. 07. 2010] občan Novák P

To je teda kandidát!

2

Vzhľadom na blížiace voľby som si prečítala viaceré interpelácie p. Pestúna. Bol to zážitok. Dopriala by som Vám, aby ste to pre Vás nepochybne dlhodobo želané primátorské miestečko získali a mali za chrbtom takú premúdrelú a neúnavnú stíhačku, ako ste Vy. Vy by ste boli určite ten najmúdrejší a najšikovnejší primátor na Slovensku a občania mesta, najmä Šulekova, by si mohli konečne vydýchnuť, že razom zmiznú všetky problémy s cestami, križovatkami, cintorínmi, chodníkmi, detskými ihriskami, výberovými konaniami a pod.. Vy by ste všetko vyriešili a ani nedostatok peňazí by pre Vás určite nebol problém.

[07. 11. 2010] Ivet

vkvwRXuJyaZaFBrEPJo

3

V celku je to skoro to iste s tfdm, že multiresolution sa použedva pri sctaoupvlned a subsurf na všeobecne9 vyhladenie. Skfas si dať na kocku multiresolution dajme tomu na level 4-5 a v sculpt mode prejdi brushom po objekte a to iste9 skfas s kockou so subsurfom na 4-5 a tiež skfas sculptovať naň. Uvidedš ten rozdiel, že multires. je na vyhladenie, resp. na zahustenie meshu pre potrebu sculptingu

[03. 02. 2013] Ashley

vkvwRXuJyaZaFBrEPJo

4

V celku je to skoro to iste s tfdm, že multiresolution sa použedva pri sctaoupvlned a subsurf na všeobecne9 vyhladenie. Skfas si dať na kocku multiresolution dajme tomu na level 4-5 a v sculpt mode prejdi brushom po objekte a to iste9 skfas s kockou so subsurfom na 4-5 a tiež skfas sculptovať naň. Uvidedš ten rozdiel, že multires. je na vyhladenie, resp. na zahustenie meshu pre potrebu sculptingu

[03. 02. 2013] Ashley

vkvwRXuJyaZaFBrEPJo

5

V celku je to skoro to iste s tfdm, že multiresolution sa použedva pri sctaoupvlned a subsurf na všeobecne9 vyhladenie. Skfas si dať na kocku multiresolution dajme tomu na level 4-5 a v sculpt mode prejdi brushom po objekte a to iste9 skfas s kockou so subsurfom na 4-5 a tiež skfas sculptovať naň. Uvidedš ten rozdiel, že multires. je na vyhladenie, resp. na zahustenie meshu pre potrebu sculptingu

[03. 02. 2013] Ashley

Pridať komentár

Nový

Príspevky vyjadrujú názory svojich autorov. Príspevky nie sú redigované či moderované. Správca serveru alebo stránky nemôže ovplyvniť ich obsah, vyhradzuje si však právo príspevky odstraňovať. Nesúvisiace, reklamné, vulgárne či urážajúce príspevky budú vymazané.
Meno prispievateľa:
Email (nepovinné):
Titulok:
Príspevok: