6 komentárov

Kuruc, Emil, JUDr.

28. 04. 2011

Mestská polícia – výborný program v HcTV o činnosti polície, ale je potrebné spomenúť i nevyriešené prípady, napr. bezdomovci pri Dome kultúry, málo účinný kamerový systém a pod. Sankcie za znečistenie verejných priestranstiev. Diskriminácia tisícov občanov pár cigánmi a bezdomovcami.


MsP Hlohovec

Odpo
veď

Vážený pán poslanec, na základe Vašej interpelácie prednesenej na Mestskom zastupiteľstve v Hlohovci dňa 28.4.2011, v ktorej poukazujete na potrebu spomenúť v rámci programu o činnosti mestskej polície v hlohovskej televízii i nevyriešené prípady, málo účinný kamerový sytém, sankcie za znečisťovanie verejného priestranstva, či diskrimináciu občanov inými skupinami obyvateľstva Vám dávam nasledovnú odpoveď. V rámci tohto programu MsP sa v budúcnosti zameria i na informovanie obyvateľov o problematike bezdomovcov, najmä v spojitosti s ich zdržovaním sa na Námestí sv. Michala a na ulici Starý rínok. I ich riešenia za priestupky, ktorých sa tam často dopúšťajú, t.j. znečisťovania verejného priestranstva, vzbudzovanie verejného pohoršenia, či pitia alkoholických nápojov na miestach, kde je to zakázané. Účinnosť kamerového monitorovacieho systému je ovplyvnená niekoľkými faktormi. V prvom rade technickými možnosťami. Otočné kamery, ktoré nedokážu v jednom čase zachytiť každý pohyb v monitorovanom priestore, identifikovať osobu, či pohybujúci sa predmet. Stacionárne kamery v danom priestore nedokážu monitorovať celý úsek v rovnakej hĺbke ostrosti. Účinnosť kamier znižuje i rôzna vegetácia, či koruny stromov, ktoré bránia plynulosti monitorovania daného priestoru, či iné prekážky. Pre skvalitnenie prenosu signálu vzhľadom k veľkému počtu iných prevádzkovateľov vo voľnom frekvenčnom pásme je potrebné prejsť z voľného frekvenčného pásma na zakúpenie si vlastného pásma, vrátane vytvorenie nových prenosových ciest a postupne realizovať i prechod z analógového prenosu signálu na digitálny. Účinnosť kamerového monitorovacieho systému je počas nočnej doby znížená i malou intenzitou osvetlenia monitorovaného priestoru a potrebou postupnej výmeny žltého lacného osvetlenia za biele, ktoré je ale finančne nákladnejšie. V uvedenom rozsahu a v zákonom stanovených medziach bude MsP informovať verejnosť o účinnosti tohto systému. S poukázaním nielen na tieto nedostatky ale i na jeho klady. Najmä na to, že tento systém plní funkciu prevencie a je značným pomocným prostriedkom MsP pri udržiavaní a kontrole bezpečnostnej situácie v meste. Tiež o tom, že MsP podľa finančných možností sa postupne snaží tieto nedostatky systému minimalizovať a zabezpečiť jeho prevádzkovanie v maximálne možnej udržateľnej kvalite. Od začiatku roka bolo kamerovým monitorovacím systémom zachytených 196 priestupkov. Tak ako vo svojej interpelácii žiadate, MsP bude vo väčšej miere informovať verejnosť i o zistení založenia nepovolených skládok, i o prijatých opatreniach a uložených sankciách páchateľom týchto priestupkov. Zvýšená pozornosť bude venovaná i nepovolenému predaju skupinou občanov, ktorí takýmto spôsobom obťažujú iných občanov. Od začiatku roka bolo za priestupky na úseku podnikania (predaj tovaru na ulici) riešených 16 občanov prevažne sa jednalo o občanov rómskeho pôvodu.


Späť

Diskusia k interpelácii a odpovedi kompetentných


vTH9PMkaHIo

1

Dobrfd večur. Chcela bym ša oprositi, de by jem mohla zonhati rusinsku vlajku. Ocko by ju barz chotil a už ju vidil na roznych turistickych miscach, de ju ľude nechali, ale dajak ša nezname dopracovati, de by sme ju zohnali. Ďakuju sa Vašu skoru odpoviď Kika.

[16. 03. 2014] Manuella

dKbKBFK2Z5DJ

2

Klobfak dole pe1n architekt ak v deidne postavedte ne1mestie.Mesto mestom robed niečo ine9 a to je mestske1 ze1stavba . Ak je Hriňove1 mestom tak Očove1 je potom čo? Veľkomesto z vlastnfdm letiskom? http://zijfme.com [url=http://bdmvymugzm.com]bdmvymugzm[/url] [link=http://dhnikhjf.com]dhnikhjf[/link]

[17. 03. 2014] Lena

dKbKBFK2Z5DJ

3

Klobfak dole pe1n architekt ak v deidne postavedte ne1mestie.Mesto mestom robed niečo ine9 a to je mestske1 ze1stavba . Ak je Hriňove1 mestom tak Očove1 je potom čo? Veľkomesto z vlastnfdm letiskom? http://zijfme.com [url=http://bdmvymugzm.com]bdmvymugzm[/url] [link=http://dhnikhjf.com]dhnikhjf[/link]

[17. 03. 2014] Lena

dKbKBFK2Z5DJ

4

Klobfak dole pe1n architekt ak v deidne postavedte ne1mestie.Mesto mestom robed niečo ine9 a to je mestske1 ze1stavba . Ak je Hriňove1 mestom tak Očove1 je potom čo? Veľkomesto z vlastnfdm letiskom? http://zijfme.com [url=http://bdmvymugzm.com]bdmvymugzm[/url] [link=http://dhnikhjf.com]dhnikhjf[/link]

[17. 03. 2014] Lena

rhoIeFNBSkejlNwJQKX

5

pWozt1 http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

[05. 02. 2016] Mark

HLnHZkEgBrQnDbVYPn

6

Q8osdM http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

[07. 02. 2016] Mark

Pridať komentár

Nový

Príspevky vyjadrujú názory svojich autorov. Príspevky nie sú redigované či moderované. Správca serveru alebo stránky nemôže ovplyvniť ich obsah, vyhradzuje si však právo príspevky odstraňovať. Nesúvisiace, reklamné, vulgárne či urážajúce príspevky budú vymazané.
Meno prispievateľa:
Email (nepovinné):
Titulok:
Príspevok: