6 komentárov

Kuruc, Emil, JUDr.

08. 09. 2011

už 3 roky občania ul. Závalie – horná cesta oproti bývalej kotolne dôrazne žiadajú osadenie ekopanelov pozdĺž polovice cesty tak, aby mohli parkovať svoje vozidlá ako-tak normálne a nie ako na poľnej blatistej ceste. Zodpovední mestskí úradníci by nemali hľadať výhovorky ako sa to nedá urobiť, ale vynaložiť maximálne úsilie, aby sa táto už smiešne stará a triviálna záležitosť vyriešila.


Oddelenie HČ MsÚ Hlohovec

Odpo
veď

Problém parkovania na miestnej komunikácii ul. Závalie je možné riešiť jej rekonštrukciou. Už niekoľko rokov je pri príprave rozpočtu vznášaná požiadavka na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštukciu uvedenej miestnej komunikácie. žiaľ, dosiaľ finančné prostriedky na uvedený účel neboli schválené. Požiadavka na vypracovanie uvedenej projektovej dokumentácie je zapracovaná i do návrhu rozpočtu na rok 2012.


Späť

Diskusia k interpelácii a odpovedi kompetentných


XyRaPn2VUL

1

tomas to by som chcel vidiet ake je to lahke vyiabvt pozicku na zmenku.vsetko su to podvodnici na nete zoberu poplatok a papa.dam odmenu 1500 eur za vybavenie pozicky na to som zvedavi ake je to super jednoduche!!!!!a7a7

[16. 03. 2014] Olga

0p3V2QlmZh

2

Plne sfahlasedm s autorom čle1nku a oceňujem jeho kilvatu a pokojnosť pri jeho koncipovaned, nakoľko som si prečedtal ten brak s predliš honosnfdm ne1zvom uznesenie a je očividne9, že niekto by mal zložiť tale1r a edsť robiť infa pre1cu, pretože justedcia mu nejde.V riadnom pre1vnom šte1te je podľa mňa nepredpustne9, aby sudca rozhodoval o niečom, čo ani nevidel.Okrem toho, že som sa presvedčil, že zamestnanci v tej investičnej skupine fungujfa ako figfarky na plnenie želaned ich vedenia (v sfakromnom spore firemnfd informatik zhe1ňa df4kazy), si pe1n rovnejšed mysled, a sfad mu to dokonca spape1 aj s navije1kom, že nie je osobou verejne9ho ze1ujmu, napriek tomu, že jeho spoločnosť dominuje niektorfdm segmentom trhu, že naklade1 s verejnfdmi prostriedkami, že ... atď.Zare1ža ma, že sfad vf4bec, ale vf4bec nepoužedva poriadne ani ze1kladnfd predpis, a to je Občiansky sfadny poriadok. Sfad totižto v každom konaned (aj v konaned o nariadenie PO) mused hodnotiť df4kazy jednotlivo a v ich vze1jomnej sfavislosti a prihliadať na všetko, čo v konaned vyšlo najavo, a to tfdm pozornejšie, čedm menej me1 odporca možnosť sa bre1niť.Sfad nielenže v takto ze1važnej kauze nedal odporcovi možnosť sa k ne1vrhu ani vyjadriť, ale vf4bec postup podľa 125 O.s.p. odignoroval. Sfad v konaned o nariadenie PO nieže nemused vykone1vať tak forme1lne dokazovanie ako mu to predpisuje O.s.p., ale na vydanie uznesenia mu postačuje ine1 miera preuke1zania a osvedčenie predpokladov nariadenia PO, ktore9 nie sfa tak rozsiahle, ako predpoklady vydania rozhodnutia vo veci samej.To však neznamene1, že sfad in concreto nepoužedva elemente1rnu logiku, ako pouke1zal spre1vne aj autor čle1nku, to tiež neznamene1, že sfad ignoruje O.s.p., to tiež neznamene1, že sfad do odf4vodnenia naslohuje x svojich ne1zorov a konštatovaned, ktore9 s predmetnou vecou vf4bec nesfavisia (napr. ten elabore1t o prezumpcii neviny).V riadnom pre1vnom šte1te je rovnako nepredpustne9, aby sfad hypotetizoval, citujem zo strany 15:"... v danom predpade podľa sfadu hrozed ..., žev pripravovanej knihe budfa zvolene9 take9 slove1, slovne9 spojenia a formule1cie, ktore9 si čitateľ mf4že vysvetľovať tak,že vina navrhovateľa bola sfadom preuke1zane1. (Ďalšiu vetu som už radšej nepripojil.)Toto posfava sfadnictvo priam do roviny veštenia, potom mf4žeme vyčedtať spravodlivosť z letu vte1kov (tzv. auspedcie) a efekt bude približne rovnakfd, ba dokonca možno aj lepšed, vzhľadom na to, že to bude transparentnejšie (let vte1kov sa de1 zaznamenať, myšlienkovfd koagule1t sudcu nie).Na tej istej strane braku je hneď niekoľko infdch "pere1l ducha", napr. perlorodka o fadajnom pf4vode materie1lov z prostredia SIS. Zjednodušene - v jednej vete sfad uvedie, že novine1r sa mf4že spoľahnfať na informe1cie od šte1tnych orge1nov, v druhej vete čosi o tom, že informe1cie zo SIS nie je možne9 šedriť, lebo sfa utajene9. Tejto myšlienkovej favahe sudcu, prizne1m sa, nerozumiem.Ak je SIS raz šte1tny orge1n, ktorfd mused konať vfdlučne podľa ze1kona, ak utajeniu mf4žu podliehať len informe1cie, ktore9 sfa df4ležite9 pre bezpečnosť šte1tu a jeho občanov, resp. nie čokoľvek, a ak novine1r me1 df4verovať SIS a ze1roveň byť public watchdog demokracie, potom neviem, prečo majfa materie1ly, preukazujface najve4čšed škande1l za posledne9 dvadsaťročie, byť utajovane9 a nemf4žu byť novine1rom zverejnene9.A vf4bec, z cele9ho rozhodnutia kfdši nadržiavanie navrhovateľovi, napr. ze1ver strany 15 a favod strany 16 braku, kde je akoby "mimochodom spomenute9", že: "e1no, aj novine1ri sfa nositeľmi slobody prejavu", "e1no, aj osoby ako navrhovateľ sfa vystavene9 širšej verejnej kontrole" a pod.(pričom je tam te1 neuveriteľne1 vsuvka o tom, že navrhovateľ nie je osobou verejne9ho ze1ujmu), a za tfdm je hneď: "treba však zdf4razniť, že ...", z čoho je zrejme9, na ktorfd postoj (postoj pe1na rovnejšieho) je kladenfd df4raz ... takfato arbitrabilitu považujem v pre1vnom šte1te za nepredpustnfa a odsfadeniahodnfa, tfdm skf4r, že je produkto

[17. 03. 2014] Meet

0p3V2QlmZh

3

Plne sfahlasedm s autorom čle1nku a oceňujem jeho kilvatu a pokojnosť pri jeho koncipovaned, nakoľko som si prečedtal ten brak s predliš honosnfdm ne1zvom uznesenie a je očividne9, že niekto by mal zložiť tale1r a edsť robiť infa pre1cu, pretože justedcia mu nejde.V riadnom pre1vnom šte1te je podľa mňa nepredpustne9, aby sudca rozhodoval o niečom, čo ani nevidel.Okrem toho, že som sa presvedčil, že zamestnanci v tej investičnej skupine fungujfa ako figfarky na plnenie želaned ich vedenia (v sfakromnom spore firemnfd informatik zhe1ňa df4kazy), si pe1n rovnejšed mysled, a sfad mu to dokonca spape1 aj s navije1kom, že nie je osobou verejne9ho ze1ujmu, napriek tomu, že jeho spoločnosť dominuje niektorfdm segmentom trhu, že naklade1 s verejnfdmi prostriedkami, že ... atď.Zare1ža ma, že sfad vf4bec, ale vf4bec nepoužedva poriadne ani ze1kladnfd predpis, a to je Občiansky sfadny poriadok. Sfad totižto v každom konaned (aj v konaned o nariadenie PO) mused hodnotiť df4kazy jednotlivo a v ich vze1jomnej sfavislosti a prihliadať na všetko, čo v konaned vyšlo najavo, a to tfdm pozornejšie, čedm menej me1 odporca možnosť sa bre1niť.Sfad nielenže v takto ze1važnej kauze nedal odporcovi možnosť sa k ne1vrhu ani vyjadriť, ale vf4bec postup podľa 125 O.s.p. odignoroval. Sfad v konaned o nariadenie PO nieže nemused vykone1vať tak forme1lne dokazovanie ako mu to predpisuje O.s.p., ale na vydanie uznesenia mu postačuje ine1 miera preuke1zania a osvedčenie predpokladov nariadenia PO, ktore9 nie sfa tak rozsiahle, ako predpoklady vydania rozhodnutia vo veci samej.To však neznamene1, že sfad in concreto nepoužedva elemente1rnu logiku, ako pouke1zal spre1vne aj autor čle1nku, to tiež neznamene1, že sfad ignoruje O.s.p., to tiež neznamene1, že sfad do odf4vodnenia naslohuje x svojich ne1zorov a konštatovaned, ktore9 s predmetnou vecou vf4bec nesfavisia (napr. ten elabore1t o prezumpcii neviny).V riadnom pre1vnom šte1te je rovnako nepredpustne9, aby sfad hypotetizoval, citujem zo strany 15:"... v danom predpade podľa sfadu hrozed ..., žev pripravovanej knihe budfa zvolene9 take9 slove1, slovne9 spojenia a formule1cie, ktore9 si čitateľ mf4že vysvetľovať tak,že vina navrhovateľa bola sfadom preuke1zane1. (Ďalšiu vetu som už radšej nepripojil.)Toto posfava sfadnictvo priam do roviny veštenia, potom mf4žeme vyčedtať spravodlivosť z letu vte1kov (tzv. auspedcie) a efekt bude približne rovnakfd, ba dokonca možno aj lepšed, vzhľadom na to, že to bude transparentnejšie (let vte1kov sa de1 zaznamenať, myšlienkovfd koagule1t sudcu nie).Na tej istej strane braku je hneď niekoľko infdch "pere1l ducha", napr. perlorodka o fadajnom pf4vode materie1lov z prostredia SIS. Zjednodušene - v jednej vete sfad uvedie, že novine1r sa mf4že spoľahnfať na informe1cie od šte1tnych orge1nov, v druhej vete čosi o tom, že informe1cie zo SIS nie je možne9 šedriť, lebo sfa utajene9. Tejto myšlienkovej favahe sudcu, prizne1m sa, nerozumiem.Ak je SIS raz šte1tny orge1n, ktorfd mused konať vfdlučne podľa ze1kona, ak utajeniu mf4žu podliehať len informe1cie, ktore9 sfa df4ležite9 pre bezpečnosť šte1tu a jeho občanov, resp. nie čokoľvek, a ak novine1r me1 df4verovať SIS a ze1roveň byť public watchdog demokracie, potom neviem, prečo majfa materie1ly, preukazujface najve4čšed škande1l za posledne9 dvadsaťročie, byť utajovane9 a nemf4žu byť novine1rom zverejnene9.A vf4bec, z cele9ho rozhodnutia kfdši nadržiavanie navrhovateľovi, napr. ze1ver strany 15 a favod strany 16 braku, kde je akoby "mimochodom spomenute9", že: "e1no, aj novine1ri sfa nositeľmi slobody prejavu", "e1no, aj osoby ako navrhovateľ sfa vystavene9 širšej verejnej kontrole" a pod.(pričom je tam te1 neuveriteľne1 vsuvka o tom, že navrhovateľ nie je osobou verejne9ho ze1ujmu), a za tfdm je hneď: "treba však zdf4razniť, že ...", z čoho je zrejme9, na ktorfd postoj (postoj pe1na rovnejšieho) je kladenfd df4raz ... takfato arbitrabilitu považujem v pre1vnom šte1te za nepredpustnfa a odsfadeniahodnfa, tfdm skf4r, že je produkto

[17. 03. 2014] Meet

0p3V2QlmZh

4

Plne sfahlasedm s autorom čle1nku a oceňujem jeho kilvatu a pokojnosť pri jeho koncipovaned, nakoľko som si prečedtal ten brak s predliš honosnfdm ne1zvom uznesenie a je očividne9, že niekto by mal zložiť tale1r a edsť robiť infa pre1cu, pretože justedcia mu nejde.V riadnom pre1vnom šte1te je podľa mňa nepredpustne9, aby sudca rozhodoval o niečom, čo ani nevidel.Okrem toho, že som sa presvedčil, že zamestnanci v tej investičnej skupine fungujfa ako figfarky na plnenie želaned ich vedenia (v sfakromnom spore firemnfd informatik zhe1ňa df4kazy), si pe1n rovnejšed mysled, a sfad mu to dokonca spape1 aj s navije1kom, že nie je osobou verejne9ho ze1ujmu, napriek tomu, že jeho spoločnosť dominuje niektorfdm segmentom trhu, že naklade1 s verejnfdmi prostriedkami, že ... atď.Zare1ža ma, že sfad vf4bec, ale vf4bec nepoužedva poriadne ani ze1kladnfd predpis, a to je Občiansky sfadny poriadok. Sfad totižto v každom konaned (aj v konaned o nariadenie PO) mused hodnotiť df4kazy jednotlivo a v ich vze1jomnej sfavislosti a prihliadať na všetko, čo v konaned vyšlo najavo, a to tfdm pozornejšie, čedm menej me1 odporca možnosť sa bre1niť.Sfad nielenže v takto ze1važnej kauze nedal odporcovi možnosť sa k ne1vrhu ani vyjadriť, ale vf4bec postup podľa 125 O.s.p. odignoroval. Sfad v konaned o nariadenie PO nieže nemused vykone1vať tak forme1lne dokazovanie ako mu to predpisuje O.s.p., ale na vydanie uznesenia mu postačuje ine1 miera preuke1zania a osvedčenie predpokladov nariadenia PO, ktore9 nie sfa tak rozsiahle, ako predpoklady vydania rozhodnutia vo veci samej.To však neznamene1, že sfad in concreto nepoužedva elemente1rnu logiku, ako pouke1zal spre1vne aj autor čle1nku, to tiež neznamene1, že sfad ignoruje O.s.p., to tiež neznamene1, že sfad do odf4vodnenia naslohuje x svojich ne1zorov a konštatovaned, ktore9 s predmetnou vecou vf4bec nesfavisia (napr. ten elabore1t o prezumpcii neviny).V riadnom pre1vnom šte1te je rovnako nepredpustne9, aby sfad hypotetizoval, citujem zo strany 15:"... v danom predpade podľa sfadu hrozed ..., žev pripravovanej knihe budfa zvolene9 take9 slove1, slovne9 spojenia a formule1cie, ktore9 si čitateľ mf4že vysvetľovať tak,že vina navrhovateľa bola sfadom preuke1zane1. (Ďalšiu vetu som už radšej nepripojil.)Toto posfava sfadnictvo priam do roviny veštenia, potom mf4žeme vyčedtať spravodlivosť z letu vte1kov (tzv. auspedcie) a efekt bude približne rovnakfd, ba dokonca možno aj lepšed, vzhľadom na to, že to bude transparentnejšie (let vte1kov sa de1 zaznamenať, myšlienkovfd koagule1t sudcu nie).Na tej istej strane braku je hneď niekoľko infdch "pere1l ducha", napr. perlorodka o fadajnom pf4vode materie1lov z prostredia SIS. Zjednodušene - v jednej vete sfad uvedie, že novine1r sa mf4že spoľahnfať na informe1cie od šte1tnych orge1nov, v druhej vete čosi o tom, že informe1cie zo SIS nie je možne9 šedriť, lebo sfa utajene9. Tejto myšlienkovej favahe sudcu, prizne1m sa, nerozumiem.Ak je SIS raz šte1tny orge1n, ktorfd mused konať vfdlučne podľa ze1kona, ak utajeniu mf4žu podliehať len informe1cie, ktore9 sfa df4ležite9 pre bezpečnosť šte1tu a jeho občanov, resp. nie čokoľvek, a ak novine1r me1 df4verovať SIS a ze1roveň byť public watchdog demokracie, potom neviem, prečo majfa materie1ly, preukazujface najve4čšed škande1l za posledne9 dvadsaťročie, byť utajovane9 a nemf4žu byť novine1rom zverejnene9.A vf4bec, z cele9ho rozhodnutia kfdši nadržiavanie navrhovateľovi, napr. ze1ver strany 15 a favod strany 16 braku, kde je akoby "mimochodom spomenute9", že: "e1no, aj novine1ri sfa nositeľmi slobody prejavu", "e1no, aj osoby ako navrhovateľ sfa vystavene9 širšej verejnej kontrole" a pod.(pričom je tam te1 neuveriteľne1 vsuvka o tom, že navrhovateľ nie je osobou verejne9ho ze1ujmu), a za tfdm je hneď: "treba však zdf4razniť, že ...", z čoho je zrejme9, na ktorfd postoj (postoj pe1na rovnejšieho) je kladenfd df4raz ... takfato arbitrabilitu považujem v pre1vnom šte1te za nepredpustnfa a odsfadeniahodnfa, tfdm skf4r, že je produkto

[17. 03. 2014] Meet

iei6wn2f

5

http://baclofen10mg.eu/ - baclofen 10mg

[20. 04. 2016] asDypedmvkbj

ZixfsTkWDfsTIQ

6

U9Gzbx http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

[09. 08. 2016] JimmiXS

Pridať komentár

Nový

Príspevky vyjadrujú názory svojich autorov. Príspevky nie sú redigované či moderované. Správca serveru alebo stránky nemôže ovplyvniť ich obsah, vyhradzuje si však právo príspevky odstraňovať. Nesúvisiace, reklamné, vulgárne či urážajúce príspevky budú vymazané.
Meno prispievateľa:
Email (nepovinné):
Titulok:
Príspevok: