0 komentárov

Lekárová, Alžbeta, PaedDr.

27. 10. 2011

Tlmočila stanovisko občanov m. č. Šulekovo. Termín ukončenia etapy kanalizácie bol 31. júl 2011. Tento termín nebol dodržaný. Občania sú šokovaní zo spôsobu realizácie záverečných prác. Počas budovania kanalizácie boli jednotlivé cestné komunikácie celkom zničené pod ťarchou ťažkých stavebných áut. Firma STAVEKO s. r. o., ktorá tento projekt realizuje, sa v zmluvných podmienkach zaviazala, že uvedie komunikácie do pôvodného stavu. Občania sú pobúrení a nespokojní. Ulica Mlynská je dlhodobo v nevyhovujúcom stave, ktorý znemožňuje prechod tak pešo, na bicykli, ako aj ostatným automobilom. Toho času je ulica iba do polovice zaasfaltovaná. Cesta predstavuje obzvlášť veľké riziko prejazdu hlavne v období dažďa, keď je toto torzo cesty, ktoré zostalo po stavebných prácach podmývané a cesta sa rozpadá. Voda následne sústavne znehodnocuje majetok obyvateľov, keďže konkrétne na tejto ulici nebol vytvorený žiaden systém, ktorý by odvádzal povrchové vody. Uvedený havarijný stav je prakticky na každej cestnej komunikácii v miestnej časti Šulekovo.


Oddelenie VaŽP MsÚ Hlohovec

Odpo
veď

V zmysle Vašej interpelácie zo dňa 27.10.2011 ohľadom problémov pri spätných úpravách a realizácii časti II. etapy kanalizácie v miestnej časti Šulekovo Vám zasielam nasledovné stanovisko: Kanalizácia v m. č. Šulekovo sa buduje v zmysle projektovej dokumentácie a platného stavebného povolenia. Tak isto sú realizované aj spätné úpravy. Keďže niektoré z jestvujúcich komunikácií, kde sa ukladala kanalizácia, nespĺňajú ani minimálne technické požiadavky (bez potrebného zodpovedajúceho podložia) nie je možná realizácia výkopov bez poškodenia povrchu. Jednou z takýchto ulíc je aj spomínaná Mlynská ul., ktorej povrch bol zúžený a popraskaný už pred začatím stavebných prác a pod asfaltom sa nachádzala len zemina. Vzhľadom na uvedené by bolo neefektívne asfaltovať celú šírku komunikácie bez úpravy podložia a celkového riešenia komunikácie vrátane odvodnenia. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sa k širšej úprave komunikácie v porovnaní s PD (cca o 1,2m) pristúpilo len na časti Hajskej ul. (pozdĺž školskej záhrady). Úpravy v takomto rozsahu na komunikáciách však nie je možné realizovať z finančných prostriedkov poskytnutých z prostriedkov EU určených na kanalizáciu. Zhotoviteľ opravil len tie časti komunikácií, ktoré sú uvedené v rozpočte stavby a súviseli so spätnou úpravou po výkopoch pre kanalizačné potrubia, kanalizačné prípojky a v prípade, kde miestna komunikácia mala vhodné podložie a asfalt bol narušený výstavbou, rozšíril spätnú úpravu aj mimo výkopu. Ďalej chcem upozorniť na skutočnosť, že kanalizácia v Šulekove z technického hľadiska nie je riešená ako jednotná a preto nie je možné odvádzať dažďové vody do kanalizácie. Odvádzanie dažďových vôd v tomto prípade je riešené ako samostatná úprava jednotlivých komunikácií systémom vsakovacích studní, do ktorých sú zvedené cestné vpusty. Tento spôsob je ale možné realizovať len na základe projektovej dokumentácie, to znamená pri kompletnej rekonštrukcii komunikácií, pri ktorej bude vymenené podložie, osadia sa nové obrubníky a povrch komunikácie sa spádovo navrhne tak, aby dažďová voda odtekala do nových cestných vpustov. Toto je finančne náročné riešenie, ktoré je možné realizovať až po schválení v rozpočte mesta, ako samostatnú investičnú akciu Mesta Hlohovec. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sa v súčasnej dobe sa s takouto akciou v roku 2012 nepočíta. Na záver chcem objasniť termín ukončenia II. etapy odkanalizovania m.č. Šulekovo, ktorý mal byť podľa Vášho vyjadrenia 31.júla 2011 a nebol dodržaný. Uvedený termín bol skutočne súčasťou zmluvy, no vzhľadom na nepredvídané okolnosti počas realizácie stavby (vysoká podzemná voda znemožňujúca výkopové práce, osadenie šácht, zhotovenie podsypov, ukladanie potrubí, prekládky jestvujúcich potrubí atď.) bolo nutné projekčne riešiť predmetnú stoku a následne všetky súvisiace stoky vrátane prečerpávacích staníc a výtlačného potrubia. Z dôvodu poskytnutia dotácie na realizáciu stavby bolo potrebné zmeny prerokovať na ministerstve žP SR a na základe súhlasu uvedeného orgánu štátnej správy bol zmluvne zmenený termín ukončenia stavby na 31.10.2011, čo bolo dodržané a v súčasnosti prebieha preberacie konanie. Po jeho ukončení bude požiadaný OÚ žP Trnava, pracovisko Hlohovec o užívacie povolenie vodnej stavby a po ukončení konania a nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, bude možné začať užívať kanalizáciu napojením kanalizačných prípojok jednotlivých obyvateľov m.č. Šulekovo, čo bude oznámené miestnym rozhlasom, HcTV a oznamom na vývesnej tabuli mesta Hlohovec.


Späť

Diskusia k interpelácii a odpovedi kompetentných


Pridať komentár

Nový

Príspevky vyjadrujú názory svojich autorov. Príspevky nie sú redigované či moderované. Správca serveru alebo stránky nemôže ovplyvniť ich obsah, vyhradzuje si však právo príspevky odstraňovať. Nesúvisiace, reklamné, vulgárne či urážajúce príspevky budú vymazané.
Meno prispievateľa:
Email (nepovinné):
Titulok:
Príspevok: