0 komentárov

Začko, Miroslav, Ing.

28. 06. 2012

požiadal vedenie mesta o preverenie možnosti a následnú realizáciu jednoznačného rozlíšenia označenia vchodov na bytových jednotkách na ul. Svätopeterská 13 (jedná sa o tzv. sociálne byty a nájomné byty). Táto požiadavka vyplynula z nedávnej udalosti, keď v spomínanom objekte zasahovala rýchla zdravotná pomoc a čas zásahu sa predlžoval neúspešnými pokusmi o identifikáciu nejednoznačne určenej adresy, čo malo za následok podávanie sťažností a vznik nepríjemných situácií a sporov medzi zúčastnenými stranami. Nejedná sa o finančne náročný zásah a v budúcnosti nebudú z toho dôvodu vznikať podobné konfliktné situácie.


Právne oddelenie

Odpo
veď

Na základe Vašej interpelácie poslanca MsZ zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hlohovci dňa 28. júna 2012 Vám oznamujeme, že v predmetnej veci bol doterajší stav vyriešený nasledovne: Bytové domy na ulici Svätopeterská 13 boli spoločnosťou Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. z dôvodu ich lepšieho rozlíšenia a orientácie označené tak, že v smere od miestnej komunikácie prvý bytový dom bol označený č. 13, druhý bytový dom (t.j. stredný) bol označený č. 13B a tretí bytový dom (t.j. zadný) bol označený č. 13A. Označenie bolo realizované nastriekaním veľkých číslic a písmen na prednú fasádu bytových domov. Toto označenie vychádza z evidencie spoločnosti Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o., pod ktorým majú jednotlivé bytové domy zaevidované pre svoje potreby v súvislosti s úradným stykom s užívateľmi bytových jednotiek v uvedených bytových domoch. Rovnako ako pri osobnej konzultácii jednotlivých možností riešenia vzniknutej situácie opätovne upozorňujeme na dôležitú skutočnosť, že v oficiálnej evidencii mesta Hlohovec existuje na Svätopeterskej ulici iba orientačné číslo 13, čiže označenie bytových domov číslami 13A a 13B je výlučne pracovné označenie, ktoré nie je možné používať na oficiálne účely v úradnom a inom styku. Pri zmene orientačných čísiel v evidencii mesta by fakticky došlo k zmene trvalého pobytu obyvateľov bytových domov. Táto skutočnosť by spôsobila, že tým fyzickým osobám, ktoré majú na predmetnej adrese prihlásený trvalý pobyt a bývajú v bytových domoch označených č. 13A a č. 13B, by vznikla povinnosť zmeny trvalého pobytu podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. To by im spôsobilo značné komplikácie a tiež finančné náklady súvisiace zo zmenou trvalého pobytu v zmysle citovaného zákona a ďalších právnych predpisov. Vzhľadom na vyššie uvedené sa najmä z pohľadu občana možnosť zmeny orientačných čísiel dvoch bytových domov na ulici Svätopeterská č. 13 na Svätopeterská č. 13A a č. 13B javí ako kontraproduktívna a v súčasnej situácii občanov viac zaťažujúca ako im nápomocná.


Späť

Diskusia k interpelácii a odpovedi kompetentných


Pridať komentár

Nový

Príspevky vyjadrujú názory svojich autorov. Príspevky nie sú redigované či moderované. Správca serveru alebo stránky nemôže ovplyvniť ich obsah, vyhradzuje si však právo príspevky odstraňovať. Nesúvisiace, reklamné, vulgárne či urážajúce príspevky budú vymazané.
Meno prispievateľa:
Email (nepovinné):
Titulok:
Príspevok: