09. 09. 2010

vo svojej prvej interpelácii by som chcel upozorniť a zároveň požiadať pri príprave rozpočtu na rok 2011 o zaradenie finančných prostriedkov na úpravu, resp. rozšírenie chodníka v časti „Pod beranom.“ Tento úzky náznak chodníka je intenzívne využívaný občanmi mesta a myslím si, že jeho parametre isto nie sú vhodné na jeho bezpečné využívaníe Odpoveď »


09. 09. 2010

v druhej interpelácii by som chcel požiadať o zvýraznenie vodorovného aj zvislého dopravného značenia pred prechodom pre chodcov oproti predajne „Rybárske a poľovnícke potreby“ na Hlohovej ul. Terajšie značenie je podľa vyjadrení občanov chodcov aj vodičov nedostačujúce. Prechod je často využívaný okrem iného školopovinnou mládežou a zvýšenie bezpečnosti na ňom je viac ako vhodné Odpoveď »


09. 09. 2010

v tretej interpelácii chcem požiadať o znovuobnovenie informačných tabúľ „Zákaz vývozu smetia“ v mestskej časti Nová štvrť a Peter. S dovetkom, že je možné využívať zberný dvor vybudovaný mestom Hlohovec a otváracie hodiny zberného dvora. Zároveň chcem poprosiť o odstránenie divokej skládky, ktorá vznikla na križovatke ul. Gagarinova a Karpatská. Skládka je vytvorená orezom a odpadom zo záhrad Odpoveď »


09. 09. 2010

informačné tabule v zastávkach na Novej štvrti Odpoveď »


09. 09. 2010

poďakovanie odd. vý stavby a životného prostredia za sprevádzkovanie detského ihriska na Kamenohorskej ul. Odpoveď »
Späť