28. 10. 2010

Vybavovanie požiadaviek občanov mestom. Pán Jozef Ščasný žiadal 14. apríla 2008 riešenie havarijnej situácie s dažďovou vodou na ulici Mlynská 347. Žiadosť bola adresovaná MsÚ Hlohovec. Žiadosť vybavil pán Čulák dňa 29. apríla 2008, odstúpením požiadavky na VaTS Hlohovec a požadoval termín realizácie opráv do 30. mája 2008. Oprava sa neuskutočnila a pán Ščasný neobdržal ani žiadne vyrozumenie. Preto sa rozhodol 22. októbra 2008  ...  Odpoveď »


28. 10. 2010

Kanalizácia Šulekovo. O tom, že sa bude realizovať ďalšia etapa budovania kanalizácie sa vedelo celé štyri roky. Dostatočný čas na prípravu harmonogramu prác, vyriešenie problému informovania občanov o výstavbe a postupnosti prác. Začiatok prác v Šulekove nikto neoznámil, až po mojej žiadosti, aby boli občania informovaní sa v rozhlase vyhlásili základné informácie. Z pohľadu občana boli informácie nedostatočné a preto som požiadal  ...  Odpoveď »


29. 04. 2010

Dopravná infraštruktúra v Šulekove. S veľkým záujmom som očakával odpoveď na moju interpeláciu týkajúcu sa dodržiavania zmluvných podmienok medzi mestom Hlohovec a firmou Staveko , ktorá realizovala a ešte aj bude realizovať výstavbu kanalizácie v Šulekove. Musím konštatovať : na to ako dlho Vám uvedenú problematiku neustále predkladám, tak tým sú Vaše odpovede vágnejšie, všeobecné a nič neriešiace. Svoju povinnosť odpovedať poslancovi  ...  Odpoveď »


29. 04. 2010

Zmluvné vzťahy mesta a dodávateľských subjektov. Budem ďalej čerpať z Vašej odpovede k problematike odstránenie závad na diele ,ktoré vyplývajú zo zmluvných podmienok. Firma Staveko odovzdá dielo ktoré je v záruke , na diele sa vyskytnú závady, mesto napíše reklamáciu a firma Staveko reklamáciu najskôr akceptuje – pretože začala odstraňovať závady, čím priznala zodpovednosť za vzniknutý stav a a potom odmietne ďalej plniť reklamačné  ...  Odpoveď »


29. 04. 2010

Čo sme ušetrili? Mesto chcelo ušetriť na zásype kanalizácie, tak sa použila výkopová zemina. Mesto financovalo uvedený projekt z menšej časti ,pretože celé to financovali štrukturálne fondy, takže sme v prvej fáze ušetrili štátu a v druhej fáze priťažili mestskému rozpočtu ,pretože oprava a revitalizácia ulíc pôjde z mestského rozpočtu. Takže sa pýtam ,čo sme ušetrili? Odpoveď »Ďalšie interpelácie poslanca


Späť