16. 02. 2012

upozornil na horizontálne dopravné značenie medzi Pribinovou a Bernolákovou ul., ktoré je urobené v rozpore s vyhláškami, nie je dokonca schválené ani DI – STOP-čiary sú nakreslené na miestach, odkiaľ nie je možné vidieť do križovatky. Požiadal, aby toto dopravné značenie bolo dané do súladu s platnými vyhláškami a bolo odsúhlasené DI – potom nech je vyznačené tak, aby bolo vhodne umiestnené i pre chodcov, i pre užívateľov osobných  ...  Odpoveď »


16. 02. 2012

tlmočil poďakovanie občanov, ktorí chcú poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o zákaz tranzitu nákladnej dopravy cez mesto Hlohovec – úbytok nákladných automobilov je citeľný a preto ďakuje všetkým poslancom, ktorí uvedený problém načrtli, všetkým pracovníkom mestského aj obvodného úradu a krajského dopravného úradu, ktorí sa pričinili o to, že priechodnosť cez inkriminovanú cestu II/513 je výrazne lepšia Odpoveď »


08. 12. 2011

Na MsZ v septembri 2011 sme v uznesení č. 76 – časť 1.C prijali: - dopravné napojenie riešiť spôsobom, aby nedochádzalo k dopravnému zaťaženiu nákladnou dopravou v zastavanom území mesta Hlohovec na Mierovej ulici. Napriek tomu podľa získaných informácií bolo v novembri 2011 vydané územné rozhodnutie na stavbu bioplynovej stanice s napojením práve z Mierovej ulice. Už na zastupiteľstve v septembri bolo konštatované, že situácia  ...  Odpoveď »Späť