26. 04. 2012

Kto je vlastníkom pozemkov na Priemyselnej ulici v priestoroch za zberným dvorom? Odpoveď »


26. 04. 2012

Požiadala vo svojej interpelácii o odpoveď na otázky: - Kto je vlastníkom pozemkov na Priemyselnej ulici v priestoroch za zberným dvorom? - V prípade, že pozemky nie sú vo vlastníctve mesta, kedy došlo k prevodu vlastníctva? Prístup na tieto pozemky je zabezpečený závorou, preto žiada v mene občanov Šulekova, aby majiteľ pozemkov uviedol plánovaný účel využitia týchto pozemkov resp. či nebolo začaté stavebné konanie na týchto  ...  Odpoveď »


27. 10. 2011

Tlmočila stanovisko občanov m. č. Šulekovo. Termín ukončenia etapy kanalizácie bol 31. júl 2011. Tento termín nebol dodržaný. Občania sú šokovaní zo spôsobu realizácie záverečných prác. Počas budovania kanalizácie boli jednotlivé cestné komunikácie celkom zničené pod ťarchou ťažkých stavebných áut. Firma STAVEKO s. r. o., ktorá tento projekt realizuje, sa v zmluvných podmienkach zaviazala, že uvedie komunikácie do pôvodného stavu.  ...  Odpoveď »


28. 04. 2011

z poverenia občanov m. č. Šulekovo požiadala o zaujatie stanoviska k dlhodobo neriešenému problému s povrchovou a splaškovou vodou, ktorá v určitých úsekoch spôsobuje občanom nemalé problémy. V tejto miestnej časti sa v niekoľkých etapách buduje kanalizácia, avšak pri rozkopávaní miestnych komunikácií nie je riešený problém s pravidelným zaplavovaním častí ulíc pri návalových dažďoch. Voda často znemožňuje občanom prechod a zaplavuje  ...  Odpoveď »


17. 02. 2011

Z poverenia občanov m. č. Šulekovo požiadala o informáciu o zabezpečení zdravotnej starostlivosti všeobecným lekárom. Má informácie, že z aktuálnych priestorov na Sereďskej ul. sa má ambulancia všeobecného lekára presťahovať do priestorov Polikliniky Hlohovec, Nábrežie A. Hlinku 27, alebo do náhradných priestorov v obci. Vo svojej interpelácii chce zdôrazniť, že v m. č. Šulekovo je veľa obyvateľov bez možnosti prepravy vlastným  ...  Odpoveď »Späť